عوامل برنامه :

کارگردان : سید محمد عظیمی
ققنوس
تولید سال 1392   مرکز قم

بررسی مسایل ومشکلات جانبازان شیمیایی وبیان اتفاقات و رویدادهای زندگی از زبان این عزیزان که مشکلات تنفسی دارند،دو راوی در این اثر فاخر بعنوان دو خواهر و برادرازفرزندان جانبازان روایتگرایثارگری این عزیزان هستند. این برنامه درتاریخ 19/6/92در ارزیابی ستاد(شماره گزارش1338/92)موفق به کسب امتیاز73/76شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال