عوامل برنامه :

کارگردان : مسعود رجبی
مزرعه آفرینش
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی کشاورز نمونه و مزرعه اش که در شهرستان خمین استان مرکری قراردارد می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال