عوامل برنامه :

کارگردان : علی کامیابی
نکاح نامه
تولید سال 1389   مرکز سیستان و بلوچستان

این مستند درباره عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال