عوامل برنامه :


یک آسمان ستاره
تولید سال 1392   مرکز زنجان

این برنامه به بخشی از زندگینامه شهید یوسف قربانی از رزمندگان زنجانی و شیر دل جبهه های حق علیه باطل می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال