عوامل برنامه :


قصه ها و نشانه ها ( عروس گولی)
تولید سال 1392   مرکز گیلان

عروس گولی نمایشی است که برای استقبال از نوروز در روستاهای گیلان اجرا می شود. بازیگران این نمایش خانه به خانه می روند و قصه ای را نقل می کنند که در آن پلیدی و سیاهی از میان می رود و روشنی و پاکی و بهار جای ان را می گیرد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال