عوامل برنامه :

کارگردان : رضا بحرایی
علامت دل من
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این نمایش به گوشه ای از ماجراهای اتفاق افتاده در دوران دفاع مقدس می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال