عوامل برنامه :


ایران من.همدان
تولید سال 1390   مرکز همدان

گزارشگر برنامه سعی کرده با گفتگوئی که با کارشناسی گردشگری استان همدان به معرفی بنای تاریخی ، بنای آرامگاه بوعلی سینا در شهر همدان بپردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال