عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا دهقان
نمایش عبور از هم
تولید سال 1392   مرکز مازندران

روژان دختر کرد فرزند کاک دلاور که برادرش در جنگ مفقود گردیده عاشق یک بسیجی شده که در نظر پدرش مظنون اصلی مفقود شدن برادرش است و اهالی محل به دنبال اون بسیجی هستن وبسیجی زخمی به خانه کاک دلاور پناه می آورد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر

سایر نمایش های نمایش بلند