عوامل برنامه :

کارگردان : رضا رادمهر

گوینده: لیلا حسن پور


خوزستان دیار تمدن
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

این برنامه با حضور کارشناس میراث فرهنگی و صنایع دستی به معرفی آثار صنایع دستی شهر دزفول میپردازد.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال