عوامل برنامه :

کارگردان : مهناز فراهانی

گوینده: الیاس مدیری


کهن کیش
تولید سال 1392   مرکز کیش

این برنامه در خصوص تاریخ کیش قبل از ورود اسلام تا حال می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال