عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی

گوینده: طیبه عبدالهی


میدان مطهر
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه به تلاش و همت تخریب چیانی پرداخته که با وجود سختی کار از جان وخانواده خود برای پاکسازی میادین آلوده به مین می گذرند.این برنامه علاوه برتوصیف نحوه کار این عزیزان به دغدغه و فشار روانی خانواده آنان نیز می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال