عوامل برنامه :

کارگردان : محسن ساسانی
مسابقه شش در هفت
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه در مورد مسابقه ای رادیویی است که با دو گروه شرکت کننده در 6 بخش تولید می شود و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال