عوامل برنامه :

کارگردان : مصطفی اعلمی

گوینده: مهدی مقدم


رد پای آهو
تولید سال 1388   مرکز خراسان رضوی

این برنامه به بررسی سندیت موضوع ضمانت امام رضا (ع) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های معارفی