عوامل برنامه :

کارگردان : سمانه رفیعی
سلامت باشید
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

در این برنامه با متخصصین پزشکی در خصوص بیماریهای مختلف و توصیه های پزشکی گفتگو می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال