عوامل برنامه :

تنظیم کننده : قدیمی
آهنگ ساز : فریدون رومی
خواننده: فرهاد رومی


جان و اطان
تولید سال 1392   مرکز گلستان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال