عوامل برنامه :

تنظیم کننده : کامران گلستانیان
آهنگ ساز : امیرحسین بخشی
خواننده: عباس ایران نژاد


خاک دامنگیر
تولید سال 1391   مرکز کرمان

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال