عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
افق روشن (تولید اتوبوس)
تولید سال 1393   مرکز سمنان

ارائه پيشينه ورود اتوبوس به ايران و توليد آن به همراه معرفي يك كارخانه توليدي اتوبوس در استان سمنان كه درصد زيادي از جمعيت جوياي كار استان را مشغول نموده است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال