عوامل برنامه :

کارگردان : حمید باقرین

گوینده: علیرضا نعمت الهی


افق روشن (کارآفرین سیداحمدبلند نظر)
تولید سال 1393   مرکز قم

در15کیلومتری جاده قم- کاشانه درمنطقه ای در حاشیه کویر قم در مزرعه بزرگ فدک (سیداحمدبلندنظر) با اراده ای قوی و همت عالی باغ زیتونی به وسعت 120هکتار کاشته است که از 34کشور جهان کارشناسان این رشته باغبانی را به حیرت واداشته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال