عوامل برنامه :

کارگردان : کریم سلمان پور

گوینده: رضا بازی برون


افق روشن (مرکبات)
تولید سال 1393   مرکز مازندران

در این برنامه به معرفی یکی از کشاورزان مازندرانی موفق در زمینه مرکبات واشتغال آفرینی او برای تعدادی از هم استانیهای عزیز پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال