عوامل برنامه :

کارگردان : ژاله زعفرانی ژاله زعفرانی
افق روشن (کارآفرین آقای غانمی)
تولید سال 1392   مرکز آبادان

آقای غانمی از پرورش دهندگان میگو و کار آفرینان محلی در روستاهای آبادان است که در پرورش میگواز طریق کارآفرینی فعالیت دارند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال