عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
افق روشن ( زعفران)
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان غربی

مصاحبه با يك نفر خانم كه در كار توليد زعفران فعاليت دارند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال