عوامل برنامه :

کارگردان : سعید نوذری
افق روشن (کارآفرین آقای راشدی)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

معرفی آقای راشدی کارآفرین نمونه و سازنده دستگاه ردیاب خودرویی.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال