عوامل برنامه :


افق روشن (کارآفرین کوروش مقدس فریدانی)
تولید سال 1391   مرکز اصفهان

در این مستند به کارآفرینی در زمینه ساخت دستگاه باز گرداندن بخارات بنزین پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال