عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
افق روشن (کارآفرین آقای نیری )
تولید سال 1393   مرکز همدان

شرکت پرداز غرب با مدیریت جنابتولید کننده اولین چرخ گوشت های صنعتی یخچال دار که این شرکت دارای ثبت و اختراع نیز می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال