عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی

گوینده: طیبه فهیمی نژاد


افق روشن (کارآفرین آقای عسگری)
تولید سال 1393   مرکز ایلام

این برنامه در خصوص واحد تولیدی خانواده آقای عسگری در شهر ایلام است که به تولید انواع شیرینی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال