عوامل برنامه :

کارگردان : پوریا بابایی
افق روشن ( کارآفرینان برتر استان)
تولید سال 1392   مرکز کرمانشاه

این برنامه به معرفی کارآفرینان برتر استان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال