عوامل برنامه :

کارگردان : مهدیه احترامی

گوینده: میترا رزاقی


افق روشن (کارآفرین مهندس یوسفی)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه به تولیدصنعتی لوله درمنطقه ازادقشم می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال