عوامل برنامه :

کارگردان : مسعود خسروی
افق روشن ( مجتمع تولیدی سایر ماکیان)
تولید سال 1393   مرکز خراسان جنوبی

افق روشن» عنوان برنامه ای است که به معرفی فعالیت های اقتصادی استان ها با رویکرد امید آفرینی به جامعه می پردازد. در این برنامه مراکز اقتصادی و صنعتی و ... که با سرمایه های مردمی و حمایت های دولت راه اندازی شده اند و باعث ایجاد کارآفرینی و اشتغال برای جوانان شده اند، معرفی می گردند در این برنامه که تولید صدای خراسان جنوبی است مجتمع پرورش سایر ماکیان معرفی می گردد. در این مجتمع پرندگانی مانند کبک، بلدرچین و قرقاول به منظور مصرف در استان و صادرات به استانها و کشورهای دیگر تولید می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال