عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
افق روشن (تولید کفش)
تولید سال 1393   مرکز کردستان

این برنامه به معرفی کارآفرین برتر اقتصادی درحوزه تولید نوعی کفش به نام گیوه یا کلاش وفعالیت آنان در سطح استان پرداخته است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال