عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
افق روشن ( پوشاک)
تولید سال 1393   مرکز سمنان

روستايي از توابع شهرستان ميامي كه در طول 2 سال گذشته به جهت اشتغال زائي قابل توجه ، افزايش جمعيت داشته و از لحاظ توليد پوشاك به خودكفائي رسيده و در تهران بازار كار پيدا كرده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال