عوامل برنامه :

کارگردان : سمیه حمامی

گوینده: سمیه خویینی


افق روشن ( فرش)
تولید سال 1393   مرکز زنجان

این برنامه به فعالیت اقتصادی استان زنجان در زمینه فرش می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال