عوامل برنامه :

کارگردان : ژاله زعفرانی
افق روشن (کارآفرین سیما هاجری)
تولید سال 1392   مرکز آبادان

این برنامه به ایجاد کارگاه خیاطی توسط سرکار خانم سیما هاجری واشتغال زایی توسط ایشان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال