عوامل برنامه :

کارگردان : محسن ساسانی
افق روشن (کارآفرین آقای بیات)
تولید سال 1392   مرکز مرکزی

این برنامه به معرفی آقای بیات یکی از کارآفرینان استان مرکزی می پردازد که در زمینه ساخت عروسک، مجسمه سازی و تزیینات منزل فعالیت می کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال