عوامل برنامه :

کارگردان : آصف افسرده دل
افق روشن ( تولید عسل)
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

این برنامه به کارآفرینی در زمینه تولید عسل در استان اردبیل می پردلزد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال