عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی
افق روشن (جوان کار آفرین دشتستانی)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه مستند گزارش محور بوده و به معرفی جوان کار آفرین دشتستانی استان بوشهر می پردازد – گزارش از تلاش ها، ایده ها و اهداف این جوان و خانواده کارآفرین آن.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال