عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی مجید اسدی
افق روشن ( گلدانهای لاستیکی)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه به تولید گلدانهای لاستیکی با استفاده از لاستیکهای فرسوده خودرو و احداث پارک لاستیکی در استان اصفهان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال