عوامل برنامه :

کارگردان : کورش دهخدا نیا

گوینده: معصومه صادقی


افق روشن (کارآفرین اشرف حاتمی)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

این برنامه به گفتگو و معرفی خانم اشرف حاتمی کارآفرین موفق سال 91 در زمینه سرمه دوزی و فرش بافی اختصاص دارد. که توانسته با ابتکارات خود هم به موفقیت دست یابد و هم برای 180 نفر ایجاد اشتغال نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال