عوامل برنامه :

کارگردان : حمید باقریان
افق روشن ( کارآفرین محمد جواد برخورداری )
تولید سال 1392   مرکز قم

آقای محمد جواد برخورداری کارآفرین برتر کشوری است و توانسته است علم و ابتکار با هم آمیخته و از سال 80 تا 92با تلاش دوازده ساله خود ضمن تکثیر ماهی خاویاری ،تولیدخاویار کند،که به اروپا و کشورهای عربی صادر میشود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال