عوامل برنامه :

کارگردان : مریم امینی

گوینده: طیبه فهیمی نژاد


افق روشن (کارآفرین آقای خیری )
تولید سال 1392   مرکز ایلام

این برنامه در خصوص کارآفرینی آقای خیری موسس مرکز علمی کاربردی پارسیان شهرایلام است که علاوه بر تولید علم یک کارخانه صنایع فلزی نیز احداث کرده وتمام امکانات دانشگاه خود رااز طریق این کارخانه تهیه نموده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال