عوامل برنامه :

کارگردان : مریم مستوفی

گوینده: وحید یوسف زاده


افق روشن ( صنایع دستی)
تولید سال 1392   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی کارافرینان برتر استان ، صنایع دستی و احیای آنها و نقشی که درپیشرفت اقتصادی خانواده وجامعه واستان دارند میپردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال