عوامل برنامه :

کارگردان : سولماز ملکی
افق روشن ( پرورش قارچ)
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

این برنامه به معرفی کارآفرینی در خصوص پرورش قارچ در استان اردبیل می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال