عوامل برنامه :

کارگردان : علی اصغر ذبیحی

گوینده: علی اصغر ذبیحی


افق روشن (مرغداری،پرورش میگو و تولید خرما)
تولید سال 1392   مرکز بوشهر

این برنامه به معرفی کارآفرین ایثارگر و توانمندی ایشان و ایجاد اشتغال در ایجاد واحد مرغداری، سایت پرورش میگو و تولید و بسته بندی خرما می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال