عوامل برنامه :

کارگردان : مجید اسدی

گوینده: ژاله اکبری


افق روشن ( محصولات گلخانه ای)
تولید سال 1392   مرکز اصفهان

این برنامه به کارآفرینی در زمینه تولید محصولات گلخانه ای در شهرستان شهرضا در استان اصفهان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال