عوامل برنامه :

کارگردان : حسین توسلی

گوینده: شهناز خواجه وند


افق روشن ( کارخانه ایران چسب)
تولید سال 1392   مرکز قزوین

کارخانه ایران چسب از نام آوران کار آفرینی در استان قزوین است و برای انعکاس افتخارات این شرکت تولیدی به این کارخانه رفتیم و با کارآفرینان به گفتگو پرداختیم.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال