عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ابراهیم سامعی
افق روشن (کارآفرین آقای مجیدی)
تولید سال 1392   مرکز همدان

موضوع این برنامه مراور بافی می باشد .جناب آقای مجیدی کار آفرین موفق در شهرستان ملایر است که موفق شده برای یک صد و پنجاه نفر زن و مرد در چند کارگاه و روستاهای ملایر اشتغال ایجاد کند و محصولات تولید شده از چوب مراوار که در خود ملایر نیز کشت می شود را به چند کشور همسایه صادر کند و از این صنعت دستی، ارزآوری داشته باشد و آن را به دیگر کشورها معرفی کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال