عوامل برنامه :

کارگردان : مهدیه احترامی مهدیه احترامی

گوینده: :میترا رزاقی


افق روشن (تولید خرما)
تولید سال 1392   مرکز خلیج فارس

این برنامه به معرفی، تهیه و تولید محصولات جانبی ازخرمای استان و کشور می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال