عوامل برنامه :

کارگردان : محمد کمالی
افق روشن (کارآفرینان خواهران نوروزی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

خواهران نوروزی با تشکیل شرکت تعاونی به تولید و پرورش قارچ مشغول هستند. که دراین راستا دارای موفقیتهای زیادی در حوزه بین الملل و داخل کشور داشته اند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال