عوامل برنامه :

کارگردان : محمد ولیزاده
افق روشن (شارژرهای چند کاره خورشیدی)
تولید سال 1392   مرکز خراسان شمالی

این برنامه به معرفی کارآفرین برترسال 92 دررشته قطعات الکترونیک وتولید شارژهای چندکاره خورشیدی دراستان خراسان شمالی وکشور می پردازد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال