عوامل برنامه :

کارگردان : حمید نارنج پور
افق روشن (تجهیزات الکتریکی متخصص)
تولید سال 1392   مرکز خوزستان

روایت قصه زندگی جوانی به نام نادر که با وجود محدودیت های جسمی – نابینا بودن – تلاش نموده است تا بر مشکلات خود فائق آید . او در حال حاضر در امر تجهیزات الکتریکی متخصص و تعمیرات این وسایل را انجام می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال