عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
افق روشن ( تابلو فرش ورنگرزی سنتی )
تولید سال 1392   مرکز کردستان

این برنامه به معرفی کارآفرین برتر اقتصادی ذر زمینه تابلو فرش ورنگرزی سنتی پرداخته است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال